четвъртък, 17 май 2012 г.

GOODBYE HIGH SCHOOL!

Class of 2012.
The best in the world!
I will miss you, guys!XIIг "Организация на хотелиерството" към Професионална гимназия "Проф.Д-р Асен Златаров" - Видин, България

XIIг "Hotel service organization" Vocational School "Prof. D-r Asen Zlatarov" - Vidin, Bulgaria
Випуск 2012!
Най-добрите!
Ще ми липсвате, въпреки всичко!

Няма коментари:

Публикуване на коментар